พี่ม๋ำ
พี่เอิ๊ด

พบกับเกมในการฝึกทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้ง การคิด การลงมือทำ และการสร้างความเป็นมนุษย์ ในโลกแห่งเทคโนโลยี ให้กับเด็กมัธยมต้น น้องๆ จะได้ก้าวเข้ามา พบเจอ เพื่อน และ ภารกิจแปลกใหม่เพื่อค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และได้ฝึกทักษะพื้นฐาน (Competencies) หลัก ที่จำเป็นในการใช้ชีวิต ได้แก่ Critical Thinking , Creativity , Collaboration , Communication และ ทักษะการเป็นมนุษย์ (Heart Skills) พร้อมกับการวัดผลในรูปแบบของ Report ที่จับต้องได้และใช้ได้จริง

  • ฝึกทักษะได้แบบต่อเนื่อง เพื่อสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของทุกทักษะในศตวรรษที่ 21
  • Explore จุดเด่น และความถนัดของตนเองผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาให้ได้ทดสอบศักยภาพที่ซ่อนอยู่
  • การเรียนรู้ผ่าน Game-based Learning ที่ใช้ความสนุกเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้
  • วัดผลศักยภาพของน้องๆ ได้จริง ด้วย Report ที่จับต้องได้ เพื่อแนะนำวิธีการพัฒนาต่อยอด

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน 2021 เวลา 13:30 น. - 16:00 น. (ไม่ค้างคืน)

สถานที่

BASE Playhouse at Samyan Mitrtown (MRT สามย่าน) สมัครภายในธ.ค. 63 นี้ รับส่วนลดทันที 30% เหลือเพียง

ราคา 11,200 บาท

ช่วงเวลาเรียน : หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนรวม 20 ชม. แบ่งเป็น 8 ครั้ง ครั้งละ 2.5 ชม.
สถานที่เรียน : BASE Playhouse at Samyan Mitrtown (MRT สามย่าน)
ค่าใช้จ่าย : 16,000 บาท/คน (เฉลี่ยชั่วโมงละ 800 บาท)

รอบที่เปิดรับสมัคร (รับไม่เกิน 15 คนต่อรอบ)
รอบ เรียนทุกวันเสาร์ : เริ่มเรียนวันที่ 13 ก.พ. - 3 เม.ย. 64 เวลา 13.30 - 16.00 น.

Collaborative Skillset
- Collaborative mindset (แนวคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม) - Great team player (การเป็นส่วนสำคัญของทีม) - Respect diversity (การเคารพความแตกต่างของกันและกัน)
Communication Skillset
- Building rapport techniques (เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี) - Appropriate communication (การสื่อสารอย่างเหมาะสม) - Communicate with confidence (การสื่อสารด้วยความมั่นใจ) - Empathic listening (การฟังอย่างเข้าใจและใส่ใจ)
Self Management Skillset
- Compassion (ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น) - Emotional intelligence (EQ) (ความฉลาดทางอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ตนเอง) - Ethic (จริยธรรมและความถูกต้อง)
Critical Thinking Skillset
- Curiousity (ความสงสัยใคร่รู้และความอยากรู้อยากเห็น) - Questioning (การตั้งคำถาม) - Mind mapping techniques (เทคนิคการใช้แผนผังความคิด)
Creative Thinking Skillset
- Creative mindset (แนวคิดเพื่อการคิดอย่างสร้างสรรค์) . - Creative confidence (ความกล้าที่จะคิดสร้างสรรค์) . - Fail fast mindset (แนวคิดแบบล้มเร็วรุกเร็ว)

Skills Starter สำหรับม.ต้น

#ทักษะสำหรับม.ต้น

พบกับเกมในการฝึกทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้ง การคิด การลงมือทำ และการสร้างความเป็นมนุษย์ ในโลกแห่งเทคโนโลยี ให้กับเด็กมัธยมต้น น้องๆ จะได้ก้าวเข้ามา พบเจอ เพื่อน และ ภารกิจแปลกใหม่เพื่อค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และได้ฝึกทักษะพื้นฐาน (Competencies) หลัก ที่จำเป็นในการใช้ชีวิต ได้แก่ Critical Thinking , Creativity , Collaboration , Communication และ ทักษะการเป็นมนุษย์ (Heart Skills) พร้อมกับการวัดผลในรูปแบบของ Report ที่จับต้องได้และใช้ได้จริง

  • ฝึกทักษะได้แบบต่อเนื่อง เพื่อสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของทุกทักษะในศตวรรษที่ 21
  • Explore จุดเด่น และความถนัดของตนเองผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาให้ได้ทดสอบศักยภาพที่ซ่อนอยู่
  • การเรียนรู้ผ่าน Game-based Learning ที่ใช้ความสนุกเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้
  • วัดผลศักยภาพของน้องๆ ได้จริง ด้วย Report ที่จับต้องได้ เพื่อแนะนำวิธีการพัฒนาต่อยอด

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน 2021 เวลา 13:30 น. - 16:00 น. (ไม่ค้างคืน)

สถานที่

BASE Playhouse at Samyan Mitrtown (MRT สามย่าน) สมัครภายในธ.ค. 63 นี้ รับส่วนลดทันที 30% เหลือเพียง

ราคา 11,200 บาท

ช่วงเวลาเรียน : หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนรวม 20 ชม. แบ่งเป็น 8 ครั้ง ครั้งละ 2.5 ชม.
สถานที่เรียน : BASE Playhouse at Samyan Mitrtown (MRT สามย่าน)
ค่าใช้จ่าย : 16,000 บาท/คน (เฉลี่ยชั่วโมงละ 800 บาท)

รอบที่เปิดรับสมัคร (รับไม่เกิน 15 คนต่อรอบ)
รอบ เรียนทุกวันเสาร์ : เริ่มเรียนวันที่ 13 ก.พ. - 3 เม.ย. 64 เวลา 13.30 - 16.00 น.

Collaborative Skillset
- Collaborative mindset (แนวคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม) - Great team player (การเป็นส่วนสำคัญของทีม) - Respect diversity (การเคารพความแตกต่างของกันและกัน)
Communication Skillset
- Building rapport techniques (เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี) - Appropriate communication (การสื่อสารอย่างเหมาะสม) - Communicate with confidence (การสื่อสารด้วยความมั่นใจ) - Empathic listening (การฟังอย่างเข้าใจและใส่ใจ)
Self Management Skillset
- Compassion (ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น) - Emotional intelligence (EQ) (ความฉลาดทางอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ตนเอง) - Ethic (จริยธรรมและความถูกต้อง)
Critical Thinking Skillset
- Curiousity (ความสงสัยใคร่รู้และความอยากรู้อยากเห็น) - Questioning (การตั้งคำถาม) - Mind mapping techniques (เทคนิคการใช้แผนผังความคิด)
Creative Thinking Skillset
- Creative mindset (แนวคิดเพื่อการคิดอย่างสร้างสรรค์) . - Creative confidence (ความกล้าที่จะคิดสร้างสรรค์) . - Fail fast mindset (แนวคิดแบบล้มเร็วรุกเร็ว)